เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) :  ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Week 1 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเขียนสรุปการสำรวจ และสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง ถ่ายทอดสิ่งที่สนใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
สัปดาห์ที่
week
Input
Process
Out Put
Outcome


     1
โจทย์
การสำรวจ
คำถาม
-
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Walk and Talk
ความเปลี่ยนแปลง และสิ่งมีชีวิตภายในบริเวณโรงเรียน
-Brainstorming
ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน สิ่งมีชีวิตที่พบและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น
- Mind Mapping
สรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ได้สำรวจ
- Show and Share
นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking
ติดชิ้นงานเกี่ยวกับการดูคลิปสัตว์-ป่าไม้-สายน้ำ
นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ:
-
สารดีสัตว์โลก
-
คลิปวีดีโอ “สารคดีสัตว์โลก”
ชง
-
ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน
-
ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่พบในการสำรวจบริเวณโรงเรียน
-
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
เชื่อม
-
ครูเปิดสารดีชีวิตของสัตว์โลก
-
ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร ” / “นักเรียนคิดว่าทำไมสัตว์ และป่าไม้ จึงต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
-
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน / วาดภาพสื่ออารมณ์
-
ครูเปิดคลิปวีดีโอารเปลี่ยนแปลงของโลก
-
ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร ” / “นักเรียนคิดว่าในอนาคตโลกของเราจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะเหตุใด
-
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วสื่อความรู้สึกผ่านการเขียน / วาดภาพสื่ออารมณ์
-
นักเรียน Show and Share นำเสนองานให้ครูและเพื่อนๆ รังฟังครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่นักเรียนนำเสนอ
ใช้
-
นักเรียนแต่ละคนเขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึก บอกสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษ A4
-
นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ชิ้นงาน
-
เขียนถึงความรู้สึกหรือวาดภาพสื่อความรู้สึก เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง / ได้รับชม ลงในกระดาษ A4
-
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1ภาระงาน
-
สำรวจและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ และสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียน
-
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง
-
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
-
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 1
ความรู้
เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และป่าไม้ และตระถึงผลกระทบข้างเคียงหากไม่มีสัตว์และป่าไม้
ทักษะ
1.
ทักษะชีวิต
-
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์
-
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-
รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
-
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2.
ทักษะการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิจารญาณในการตัดสินใจและลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่
3.
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.
ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
1.
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2.
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างชิ้นงาน
3.
สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ
4.
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5.
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
6.
กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น