เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 2


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5
Week 2 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนได้ชื่อโครงงานและปฏิทินการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
week
Input
Process
Out Put
Outcome
    
    2
โจทย์
ทำปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์
คำถาม
-
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?เครื่องมือคิด
-Think Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-Card & Chart
การตั้งชื่อโครงงาน
-Place Mat
การได้มาซึ่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- Show and Share
นำเสนอผลงานปฏิทินที่ตนเองออกแบบ
- Wall Thinking
ติดปฏิทิน
นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ
-
บรรยากาศในห้องเรียน
-
กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
-
สีเมจิก

ชง
-
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม "รู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งแวดล้อม และอยากเรียนรู้อะไร"เชื่อม
-
แบ่งกลุ่ม 3-4 คน เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
-
นำเสนอเรื่องที่อยากเรียน
-
ช่วยกันจัดหัวข้อเนื้อหาที่อยากเรียนรู้
-
วิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียน
-
วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
ใช้
-
ทำปฏิทินการเรียนรู้
-
นำเสนอ แนะเพิ่มเติม
-
แบ่งกลุ่ม 3-4 คน เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
-
สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
-
ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
-
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
-
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ชีวิตสัมพันธ์
-
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ความรู้
นักเรียนมองเห็นภาพรวมที่จะศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์
ทักษะ
ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
-
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
-
กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น