เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Week 3 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจวัฏจักรชีวิตของพืช
สัปดาห์ที่
week
Input
Process
Out Put
Outcome

    3
โจทย์
หน้าที่ส่วนประกอบของพืช
และวัฏจักรของพืช
คำถาม
พืชมีการขยายพันธุ์อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Show and Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืช
- Flow Chart
เขียนสรุปหน้าที่และส่วนประกอบของพืช
- Wall Thinking
ติดชิ้นงาน
นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ
ครู: ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
-
ดอกไม้
-
ห้องสมุด, คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ


ชง
-
ครูให้นักเรียนอ่านบทความ : http://www.the-than.com/FLower/Fl-1/75/75.html
และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- ครูถามความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืชดอกและวัฏจักรของพืช
-
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เชื่อม
-
แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก
-
นักเรียนแต่กลุ่มรวบรวมและจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่เตรียมนำเสนอ
-
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอใช้
-
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก พร้อมอภิปรายร่วมกัน
-
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอ ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเพิ่มเติมและเขียนสรุปสิ่งที่ได้จากการนำเสนอ
-
นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
การบ้าน*
-
จะทำอย่างไรให้พืชมีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ

ชิ้นงาน
-
ซาร์ตอธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของพืชดอก
- ชาร์ตอธิบายวัฏจักรของพืช
-
สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 3
ภาระงาน
-
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืช และวัฏจักรของพืช
-
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
รู้ถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก และวัฏจักรของพืช
ทักษะ
1.
ทักษะชีวิต
-
รู้ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
-
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
-
ทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้ช่วยกันหาวิธีการขยายพันธุ์พืชเพื่อดำรงไว้ถึงความสมดุลทางธรรมชาติ
-
ทักษะการแสวงหาความรู้
-
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-
ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
-
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างชิ้นงาน
-
สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังอย่างเป็นระบบ
-
มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
-
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจากอคติ
-
กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น