เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 4แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : = ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
Week 4 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ ได้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพืชที่มีต่อระบบนิเวศ
Input
Process
Out Put
Outcome
โจทย์
- การขยายพันธุ์พืช
- วิธีการและขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช (ปักชำ, ตอนกิ่ง/ติดตา, ทาบกิ่งและการเสียบยอด)

คำถาม
- ตามความเข้าใจของเด็กๆ คิดว่าพืชยายพันธุ์ได้อย่างไร
- การขยายพันธุ์พืชมีวิธีการใดบ้างและวิธีการใดที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สุด

ครื่องมือคิด
Brainstorm : ระดมความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืช
Rourd Rubin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ
Wall Thinking : ติดชิ้นงานวิธีการขยายพันธุ์พืช

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ :
- ครูกระตุ้นการคิด อำนวยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิด
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ผู้รู้
- ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์, ipad และอินเตอร์เน็ต


ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- พืชมีการขยายพันธุ์อย่างไร
- การขยายพันธุ์พืชมีวิธีการใดบ้าง และวิธีการใดที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สุด

เชื่อม
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับวีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ผู้รู้ เป็นต้น
- นักรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและออกแบบชิ้นงานเป็นชาร์ตความรู้นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคขณะทำงาน นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร (Rourd Rubin)
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่นักรียนได้มีอะไรบ้าง นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Rourd Rubin

ใช้
- นักเรียนสรุปวิธีการและขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืชผ่าน Mind mapping
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ชาร์ตความรู้วิธีการขยายพันธุ์พืช
- Maind mapping สรุปวิธีการและขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืช
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4


ความรู้
- เข้าใจความสมดุลของป่าและระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสัตว์
- เข้าใจวิธีการขยายพันธุ์พืช
- แนวทางการป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์พืช

ทักษะ
1. ทักษะชีวิต :
1.1 ทำเป็น (สามารถขยายพันธุ์พืช การปักชำ, ตอนกิ่ง/ติดตา, ทาบกิ่งและการเสียบยอดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้)
1.2 อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า)
1.3 ไปเป็น (เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของพืชและสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาการทำงานเป็นกลุ่ม)
3. ทักษะ ICT (หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืช)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะการแสดงความคิดเห็น

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชาร์ตความรู้การขยายพันธุ์พืช และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันอนุรักษ์ และขายพันธุ์พืช
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจกาอคติ
6. กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 4 : พืช การแยกประเภท การขยายพันธุ์ พืชสมุนไพรในท้องถิ่น เริ่มวันแรกนักเรียนมีคำถามๆครูก่อนว่า “ครูค่ะเราจะแยกไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างไร แล้วมีพืชชนิดใดบ้างที่จะนำมาเป็นสมุนไพร ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรไหมค่ะ” ครูถามว่านักเรียนอยากรู้จริงๆหรอค่ะ ถ้าอยากรู้เราจะทำอย่างไรกันดี นักเรียนนิ่งเงียบและเริ่มคุยกันว่าจะหาข้อมูลได้ที่ไหนดี แล้วก็ได้ข้อสรุปนักเรียนเสนอว่าให้ไปถามปราชญ์ชาวบ้าน มี 2 คน คือ คุณตาศรีเทพ คชนะ กับ คุณครูวีระพงษ์ จากนั้นครูเริ่มให้นักเรียนวางแผนกับงานครั้งนี้ว่า เราจะติดต่อปราชญ์ทั้งสองท่านยังไง ท่านอยู่ที่ไหน จะเดินทางยังไง ใครจะเป็นคนถาม (นักเรียนเริ่มคิด) จากนั้นทุกคนเริ่มวางแผน และแบ่งงานกัน เริ่มจากเขียนจดหมายถึงคุณตา เรื่อง จะเข้าไปขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ ทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่เนื่องจากเป็นการเขียนจดหมายครั้งแรก
ในวันที่จะออกเดินทางเกิดปัญหาขึ้นคุณตามีธุระกระทันหัน จึงเปลี่ยนมาสัมภาษณ์ครูวีระพงษ์แทน นักเรียนต่างสนใจและสอบถามสิ่งที่อยากรู้จริงๆ อย่างตั้งใจ จากนั้นครูให้นักเรียนสรุปวิธีการและขั้นตอนในการขยายพันธุ์พืชผ่าน Maind mapping 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น