เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 5


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : = ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
Week 5 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถจำแนกพืช พืชดอก พืชในท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
Input
Process
Out Put
Outcome
โจทย์
- การจำแนกพืช (จำแนกพืชดอก พืชในท้องถิ่น)

คำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีการจำแนกพืชอย่างไร

ครื่องมือคิด
Wall Thinking : สำรวจบริเวณโรงเรียน
Brainstorm : ระดมความคิดหาวิธีการจำแนกพืช
Rourd Rubin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการจำแนกพืช

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ :
- ครูกระตุ้นการคิด อำนวยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิด
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ผู้รู้ / ปราชญ์ชาวบ้าน
- ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์, ipad และอินเตอร์เน็ต


ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีการจำแนกพืชอย่างไรให้ง่ายต่อการปลูก การดูแลรักษา และการนำไปใช้ประโยชน์และพื่อความสะดวกในการศึกษา
- นักเรียนมีวิธการใดบ้างให้ชุมชนเข้าใจความสัมพันธ์ของพืช สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น

เชื่อม
- ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่น
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกพืชและวางแผนการนำเสนอ
- แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการ แนวทางการเผยแพร่และกระบวนการที่จะนำความรู้ลงสู่ชุมชน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการประสานงานกับชุมชนและช่วงเวลาในการนำเสนอ
- นักเรียน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน วิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับการจำแนกพืชในท้องถิ่น

ใช้
- นักเรียนสรุปวิธีการจำแนกพืชผ่าน Mind mapping
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ชาร์ตความรู้ / Mind Mapping เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของพืชในท้องถิ่น
- พูดคุยเกี่ยวกับการจำแนกพืชในท้องถิ่น
- วิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับการจำแนกพืชในท้องถิ่น
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5


ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของพืช พืชดอก และพืชในท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนกับป่า การพึ่งพาระหว่างป่ากับคนและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
- เข้าใจระบบนิเวศ
- การทำงานร่วมกับชุมชน การประสานงาน การทำจดหมาย บันทึกข้อความเพื่อแจ้งเรื่องที่จะขอความร่วมมือ

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์จากปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
- ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดกับผู้อื่น
- ทักษะการทำงานร่วมกับคนในชุมชน
- ทักษะการทำงานภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อหาวิธีการในการจำแนกพืช

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชาร์ตความรู้ / Mind Mapping การจำแนกพืชและสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันอนุรักษ์ และการจำแนกพืช
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจกาอคติ
6. กล้าที่จะเป็นผู้นำและนำเสนอโครงการต่อโรงเรียนและชุมชน

บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 5 : หลังจากที่สรุปการขยายพันธุ์พืชจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนถามว่าครูว่า “เรายังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับโรคของพืชเลย” ครูถามกลับว่าจากที่ได้เข้าสัมภาษณ์คุณครูวีระพงษ์นักเรียนอกครูได้ไหมว่าโรคของพืชมีอะไรบ้าง นักเรียนบอกได้ แต่บอกว่ายังไม่รู้วิธีการสังเกตพืชที่เกิดโรคและวิธีการรักษาโรคเลย ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพืชทีเกิดลักษณะวิธีการสังเกตโรคของพืช และวิธีการดูแลรักษาโรคของพืช นักเรียนถามกลับมาว่า “ครูครับโรคพืชมีมากมายเลยครับเราจะรู้หมดเลยหรอครับ” ครูป้อนคำถามต่อว่า “ในชุมชนของเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับพืชชนิดไหนมากที่สุด นักเรียนจึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโรคพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น