เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 8


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : = ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
Week 8 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายและจำแนกประเภทของสัตว์ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิตได้
Input
Process
Out Put
Outcome
โจทย์
- สัตว์และการจำแนกประเภทของสัตว์

คำถาม
- ตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าสัตว์มี กี่ประเภท อะไรบ้าง
- ประเภทของสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งานมีอะไรบ้าง
- ประเภทของสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคมีอะไรบ้าง

ครื่องมือคิด
Show and Share : ประเภทของสัตว์
Brainstom : ระดมสมองศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
Rourd Rubin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเภทของสัตว์
Wall Thinking : ติดชิ้นงานประเภทของสัตว์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ :
- ครูกระตุ้นการคิด อำนวยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิด
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ผู้รู้ / ปราชญ์ชาวบ้าน
- ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์, ipad และอินเตอร์เน็ต
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
- ตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าสัตว์มี กี่ประเภท อะไรบ้าง
- สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งานและเพื่อบริโภคมีอะไรบ้าง

เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเขียนประเภทของสัตว์ตามความเข้าใจของตนเอง
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีสัตว์กี่ประเภท ผ่านเครื่องมือคิด Placemat
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสัตว์จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ผู้รู้ เป็นต้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานและสรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มนำเสนอผ่านการ์ตูนช่อง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคขณะทำงาน นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร (Rourd Rubin)
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้มีอะไรบ้าง นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Rourd Rubin

ใช้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ประเภทของสัตว์ผ่านการ์ตูนช่อง
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์
- Placemat ประเภทของสัตว์ในท้องถิ่น
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับประเภทของสัตว์
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8


ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์และจำแนกประเภทของสัตว์ได้ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนกับสัตว์ การพึ่งพาระหว่างสัตว์กับคนและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- เข้าใจระบบนิเวศ
- การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอผลงาน

ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
1.1 ทำเป็น (จัดกระทำข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสัตว์และนำเสนอได้)
1.2 อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า)
1.3 ไปเป็น (เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งแวดล้อม)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาการทำงานเป็นกลุ่ม)
3. ทักษะ ICT (หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะการแสดงความคิดเห็น

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชาร์ตความรู้เกี่ยวกับสัตว์ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาการออกแบบงานนำเสนอ
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจกาอคติ
6. กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 8 : เรื่อง การจำแนกประเภทของสัตว์ ครูถามนักเรียนว่าตามความคิดของนักเรียนสัตว์มีกี่ประเภท บางคนตอบ 5 ประเภท บางคนตอบ 2 ประเภท ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนค้นหาข้อมูล จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้ทำชาร์ตความรู้พร้อมออกมารายงาน จากนั่นครูให้นักเรียนแยกสัตว์ในท้องถิ่นของนักเรียนโดยให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้เป็นการ์ตูนช่อง ในการนำเสนอครั้งนี้ทำไห้นักเรียนได้ความรู้ในด้านคุณลักษณะของสัตว์ในพื้นที่ชุมชน ที่สามารถพบได้ในพื้นที่ชุมชนโดยทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น