เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 9


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : = ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
Week 9 : เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิตได้
Input
Process
Out Put
Outcome
โจทย์
- สัตว์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
- การขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์และการผสมเทียม ทำให้มนุษย์ได้สัตว์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการ

คำถาม
- ตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าสัตว์มีการสืบพันธุ์แบบใด
- การขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีใดที่ทำให้ได้สัตว์ที่มีประมาณและคุณภาพที่สุด

ครื่องมือคิด
Brainstom : ระดมสมองศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
Rourd Rubin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
Wall Thinking : ติดชิ้นงานการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ :
- ครูกระตุ้นการคิด อำนวยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิด
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ผู้รู้ / ปราชญ์ชาวบ้าน
- ห้องสมุด
- คอมพิวเตอร์, ipad และอินเตอร์เน็ต
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
- ตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าสัตว์มีการสืบพันธุ์แบบใด
- การขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีใดที่ทำให้ได้สัตว์ที่มีประมาณและคุณภาพที่สุด

เชื่อม
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ผู้รู้ เป็นต้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดและออกแบบชิ้นงานเป็นชาร์ตความรู้นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคขณะทำงาน นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร (Rourd Rubin)
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้มีอะไรบ้างนักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Rourd Rubin

ใช้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้วิธีการและขั้นตอนในการขยายพันธุ์สัตว์ผ่าน Mind Mapping, Web
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์สัตว์
- Mind Mapping , Web สรุปวิธีการขยายพันธุ์และสืบพันธุ์สัตว์
- ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9


ความรู้
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์และจำแนกประเภทของสัตว์ การขยายพันธุ์และการสืบพันธุ์ของสัตว์ได้ เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนกับสัตว์ การพึ่งพาระหว่างสัตว์กับคนและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- เข้าใจวิธีการขยายพันธุ์และสืบพันธุ์สัตว์
- การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอผลงาน
- แนวทางการป้องกันและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
1.1 ทำเป็น (จัดกระทำข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการสืบพันธุ์ของสัตว์ พร้อมนำเสนอได้)
1.2 อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า)
1.3 ไปเป็น (เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งแวดล้อม)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาการทำงานเป็นกลุ่ม)
3. ทักษะ ICT (หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะการแสดงความคิดเห็น

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชาร์ตความรู้เกี่ยวกับสัตว์ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาการออกแบบงานนำเสนอ
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจกาอคติ
6. กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 9 : หลังจากทบทวนความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องประเภทของสัตว์แล้ว ครูเริ่มคำถามกับนักเรียนว่า นักเรียนคิดถ้าเรามีแต่นำสัตว์มาเป็นอาหารมาใช้งาน นักเรียนคิดว่าจะเป็นยังไง นักเรียนตอบว่าสัตว์ก็จะสูญพันธุ์ ครูถามต่อแล้วเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์ นักเรียนตอบว่าต้องมีการผสมพันธุ์สัตว์ หรือไม่ก็ผสมเทียม แล้วทุกคนก็เริ่มคุยกันว่าผสมกันยังไง บางคนเริ่มบอกว่าก็จับตัวผู้กับตัวเมียมาอยู่ด้วยกัน จากนั้นมันก็จะมีลูก ยกตัวอย่างเช่น ไก่ สุนัข และก็บอกข้อดีข้อเสียของการผสมพันธุ์แบบจับคู่ ครูเริ่มตั้งประเด็นขึ้นมาอีกว่า แล้วครูอยากให้หมูมีลูกดกๆ จะทำยังไง นักเรียนบอกใช้วิธีฉีด (ผสมเทียม) แต่ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ทุกคนเริ่มมีคำถามเกิดขึ้น ครูหน่อยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 3 คน ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการสืบพันธุ์ของสัตว์ แล้วออกมารายงานหน้าชั้นเรียน ในช่วงที่ออกมารายงานแต่ละกลุ่มได้ข้อมูล สัตว์ขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี คือ อาศัยเพศ กับไม่อาศัยเพศ มีนักเรียนถามขึ้นมาว่า ปลากัดผสมกันหรือว่าสืบพันธุ์ด้วยวิธีไหน เป็นต้นเหตุให้ครูกวางต้องรีบหาข้อมูลมาแชร์ความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทุกคนสนุกมาก หลังจากนั้นให้ทุกคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนในสัปดาห์นี้ผ่าน Mind Mapping เป็นชิ้นงานของตัวเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น