เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557


ภูมิหลังของปัญหา : สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก่อให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและไม่สมดุล ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์และวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตต่างๆ