เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2557 Topic:ชีวิตสัมพันธ์
เป้าหมาย:รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภท วัฎจักรชีวิตของสัตว์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และตระหนักถึงความำคัญของสัตว์ เพื่อรักษาให้สิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ


Week 7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน เรื่อง (Topic) : = ชีวิตสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5
Week 7 : เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตได้
Input
Process
Out Put
Outcome
โจทย์
ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์แต่ละชนิด

คำถาม
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง แล้วรู้สึกอย่างไร
นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
สัตว์มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ครื่องมือคิด
Show and Share : ลักษณะของสัตว์ทางกายภาพของสัตว์
Brainstom : ระดมสมองศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
Rourd Rubin : ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Wall Thinking : ติดชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ :
ครูกระตุ้นการคิด อำนวยการเรียนรู้
นักเรียนระดมความคิด
บรรยากาศในชั้นเรียน
ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ห้องสมุด
คอมพิวเตอร์, ipad และอินเตอร์เน็ต
หนังสั้นรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร “Wild Heart” : http://www.youtube.com/watch?v=rTQhp6ocC6w
คลิปวิดีโอ “สืบ นาคะเสถียร ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า” http://www.youtube.com/watch?v=cNU3uRwZutk
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
เปิดหนังสั้นรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร “Wild Heart” : http://www.youtube.com/watch?v=rTQhp6ocC6w
เปิดคลิปวิดีโอ “สืบ นาคะเสถียร ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า” http://www.youtube.com/watch?v=cNU3uRwZutk
ครูถาม จากที่ได้ดูหนังสั้นและวิดีโอ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึ้น
นักเรียนคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
สัตว์มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนเขียนความสำคัญและประโยชน์ชองสัตว์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตามความเข้าใจของตนเอง
แบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ผู้รู้ ผ่านเครื่องมือคิด Placemat
นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานและสรุปสิ่งที่แต่ละกลุ่มนำเสนอผ่าน Mind Mapping
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคขณะทำงาน นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร (Rourd Rubin)
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้มีอะไรบ้าง นักเรียนจะนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Rourd Rubin

ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผ่าน Mind Mapping
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ชิ้นงาน/ภาระงาน
ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์
- Placemat ลักษณะของสัตว์ ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์
สรุปองค์ความรู้ผ่าน Mind Mapping (แผ่นใหญ่)
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7


ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อเห็นความสำคัญของสัตว์
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนกับสัตว์ การพึ่งพาระหว่างสัตว์กับคนและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เข้าใจระบบนิเวศ
การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอผลงาน

ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
1.1 ทำเป็น (จัดกระทำข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์และนำเสนอได้)
1.2 อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า)
1.3 ไปเป็น (เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งแวดล้อม)
2. ทักษะการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาการทำงานเป็นกลุ่ม)
3. ทักษะ ICT (หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะการแสดงความคิดเห็น

คุณลักษณะ
1. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชาร์ตความรู้เกี่ยวกับสัตว์ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาการออกแบบงานนำเสนอ
4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน มีความรับผิดชอบ อดทนและเอาใจใส่ในการทำงาน
5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่มีความแตกต่างจากตนโดยปราศจกาอคติ
6. กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง


บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 7 : ครูเปิดหนังสั้นรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร “Wild Heart” : http://www.youtube.com/watch?v=rTQhp6ocC6w และเปิดคลิปวิดีโอ “สืบ นาคะเสถียร ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า” http://www.youtube.com/watch?v=cNU3uRwZutk นักเรียนยัง งง ว่าให้ดูทำไม ครูเปิดคลิปวิดีโอขบวนการค้าป่าและสัตว์ป่า และเจาะลึกอาชญากรรมค้าสัตว์ป่านักเรียนเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองดู เริ่มเห็นการฆ่าสัตว์แต่ละชนิด หลังจากที่ได้ดูเสร็จให้ทำ Pace mate ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์ นักเรียน ครูร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ ประโยชน์ และโทษของสัตว์ โดยครูประจำชั้น (ครูกวางคอยกระตุ้นคำถามตลอดเวลา ทุกคนต่างสนุกสนาน จากนั้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ผ่าน Mind Mapping แผ่นใหญ่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำชิ้นงานนี้อย่างยอดเยี่ยม
ปัญหาที่เจอในวันนี้ อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ไฟดับ ข้อมูลที่ได้ส่วนมากเกิดจากการพูดคุยระหว่าง นักเรียน นักเรียนครู นักเรียนผู้รู้ (ครูเตง) – นักเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น